Jak postupovat

Právo občana a rodiny:                                                                                                              Rodina zesnulé-ho má nesporně výhradní právo ke zvolení té pohřební služby, které dá důvěru. Přivolává-li lékař záchranné služby k zesnulému pohřební službu, musí vždy rodině předkládat seznam všech pohřebních služeb v daném okrese, aby si rodina mohla vybrat a svobodně zvolit svého vykonavatele pohřbu. Tím se i zamezuje upřednostňování některých pohřebních služeb.

Rady pro pozůstalé:                                                                                                                   Je třeba při sestavování objednávek pohřbu klást dotyčné pohř. službě dotazy a vyptávat se na vše co s pohřbem souvisí a zároveň i to, jakým způsobem je se zesnulým zacházeno: to jest kde je zesnulý až do pohřbu uložen a jak je zesnulý po obřadu přepravován do krematoria , kdy a kým.

Za naši službu uvádím, že téměř 27 let převážíme zesnulé do jediného nejbližšího krematoria a to ve městě Blatná pokud možno ihned po obřadu a výhradně svými pohřebními vozidly.  

Dovolujeme si Vás informovat o krocích, které je vhodné udělat v případě odchodu Vašeho blízkého:

Při úmrtí doma:

je vždy nezbytné přivolat lékaře. Ten zesnulého prohlédne a vystaví úmrtní list, který poté předáte pohřební službě, kterou si vyberete a dáte jí důvěru.

Při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců:
Vás toto zařízení vyrozumí o úmrtí. Vámi vybraná pohřební služba již vše zařídí.

Doklady pro vyřízení pohřbu:
Občanský průkaz zemřelého, zdravotní kartičku, šaty pro zesnulého.

Nárok na volno:
3 dny při úmrtí manžela, druha či dítěte,
2 dny při úmrtí jiného rodinného příslušníka

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Komentáře nejsou povoleny.